معماری آمریکایی/انواع سبک های معماری از سال 1600 تاکنون

اوستاکارا/ معماری آمریکایی/معماری مستعمراتی (سال های 1600-1720): معماری مورد استفاده اولین مهاجران در آمریکای شمالی به طور سنتی به عنوان معماری مستعمراتی شناخته می شود. این معماری نوپا به اندازه…
ادامه مطلب

مقالات

فهرست