تزئينات پنجره های زیبای برای منزل شما 
تزئينات پنجره های زیبای برای منزل شما 

تزئينات پنجره زیبا برای منزل شما موادسازنده بسياری را برای تزئين و آرایش کردن پرده ; پرده كركره و پانل می توان یافت كه ھمگی بر جلوه پنجره می‌افزایند . در شرایطی‌که پنجره منزل شما دارنده کناره و تاقچه باشد ; می توانيد از آن منفعت ھای بسياری بگيرید . چنانكه می توان بعضا وسایل با گل هایی را روی آن قرار بخشید . خویش اینگونه وسایل در شمار ارائه ھا و تزئينات پنجره می‌باشند و در تابیدن نوروروشنایی خورشيد جلوه ای براق به نمای  پنجره میبخشد . ١)به کار گیری از گل : در شرایطی که به جای […]

OKB دست انداز خوب برای پنجره
دست انداز مناسب پنجره (O.K.B)

 دست انداز مناسب پنجره (OKB) دست انداز پنجره  به فاصله  کف اتاق تا کف پنجره گفته می شود. يعني بلندی ديواري که از کف اتاق تا زير پنجره درست می شود. مقدار دست انداز مناسب پنجره در فضاهاي مختلف فرق دارد. برای اتاق نشیمن پنجره را در ارتفاع نه کمتر از 70 سانتی متر و […]