اهميت گلشن هاي پشت بامي در طراحي شهري و اشکال
اهميت گلشن هاي پشت بامي در طراحي شهري و اشکال

اهميت گلشن هاي پشت بامي در طراحي شهري و اشکال سبزشدن دیده اندازهاي شهري برتري هاي زيادي براي طراحان اينگونه فضاها دارااست زيرا فوايد محيطي و زيبايي شناختي آن‌ها در محيط هاي شهري داراي اولويت هاي فراواني است ; طبق محاسبات در شرایطی که 50 درصد كل وسعت پشت بام هاي شهر توكيو به بام هاي سبز اختصاص يابند آن گاه دماي اين شهر به ميزان 84/0 – 11/0 مرتبه سانتيگراد كاهش خواهد يافت […]

اشتباهات اندازه گیری در نقشه ها
اشتباهات اندازه گیری در نقشه ها

اشتباهات اندازه گیری در نقشه ها 1 – خطای بزرگ یا این که غلط (Blunder / Mistake / error Gross ) خطـای بـزرگ یـا اشـتباه در اثـر بی دقتـی عامـلی یـا خرابـی دسـتگاهی صـورت می گیـرد و در نقشـه برداری هرگـز پذیرفتـه نمی شـود ; بـرای مثـال در صورتی‌که نوشتن عدد طـول 18/23 متر به […]