نمای آجری
روش اجرای قوس ها در

تعريف قوس :  قوس عبارتست از قسمتي از يك يا چند كمان كه كنار همديگر قرار گرفته و دهانه را مي پوشانند و به عبارت ديگر پوششهايي كه براي نعل درگاهها طاق نماها ـ گنبدهاي تك ـ پوشش بكار مي روند و بطور كلي مي توان گفت كه تمامي پوششهاي ساختمانهاي باستاني و سنتي در […]