اشنایی با عرصه های گوناگون واحد مسکونی 

اشنایی با عرصه های گوناگون واحد مسکونی بــرای کارا بودن فعالیتهای یک ســاختمان لازم اســت همه فضاهای; آن شناســایی و دسته بندی شوند و آنگاه با پیشبینی رابطه مطلوب میان آن‌ها ; بتوانند به طور یک گروه واحد فعالیت کنند ; طراحی مسکن هم از این دستور مستثنی نبوده و پیشین از اقدام به کار طراحی لازم است دسته بندی فضاها و یا این که به تعبیری دیگر عرصه بندی در آن مشخص و معلوم شود ; به تعدادی از فضاها و عملکردهای ســازگار که با هم همبستگی و ارتباط دارند و در بخش […]