تمدن ایران
10 سایت برتر معماری تاریخی ایران از نظر میراث جهانی یونسکو

معماری ایران با تاریخ غنی روبرو می شود. کار کاشی های تزئینی و شاهکارهای مهندسی از ویژگی های معماری فارسی در طول قرن ها است و با 20 سایت میراث جهانی یونسکو، کمبود آثار تاریخی برای بازدید وجود ندارد. گستردگی و تنوع معماری تاریخی ایران از زیبایی های مساجد تا شهرک های بیابانی خیره کننده […]