نکاتی پیرامون طرح نظام برق منزل هاي مسکونی
نکاتی پیرامون طرح نظام برق منزل هاي مسکونی

نکاتی پیرامون طرح نظام برق منزل هاي مسکونی سیستم برق منزل هاي مسکونی می بایست به صورتی طرح و اجرا شود; کـه از ایمنـی کامـل برخـوردار باشـد و حداکثر استعمال و راحتی را براي ساکنان منزل تامین کند. در منزل بایستی نور و روشنایی کافی چه بـه صـورت چـراغ هاي ثابت یا این که قابل تغییر‌و تحول مکان در اختیار باشد وساکنان بایستی به سـهولت و سادگی بتواننـد; چـراغ هـا را روشـن یـا خاموش نمایند سوای این‌که ضروری شود در ظلمت به زحمت دنبال کلید ها بگردند ویـا مجبـور […]

کلید،پریز،سیم کشی نکاتی قابل اهمیت
کلید،پریز،سیم کشی نکاتی قابل اهمیت

کلید،پریز،سیم کشی نکاتی قابل اهمیت سیم کشی: 1 – همه سیم کشی هاي داخلی ساختمان ها از جمله روکار و توکار بایستی در درون لوله هاي منحصربه‌فرد سـیم کشی یا اینکه  مجاري منحصر این فعالیت     صورت بپذیرد وبراي اجراي انشعابات خم ها زانوها سه یا این که چهـار راهـه هـا وغیره لازم است در ضمن باید از وسایل ومتعلقات استاندارد ومخصوص هر لوله استفاده شود 2 – باکس هاي  کلید وپریز بایستی با گونه لوله کشی وکلید وپریز هاي مورد به کارگیری هم خوانی […]