چـيـدمـان زیبای راهـرو منزلتان
چـيـدمـان زیبای راهـرو منزلتان

چـيـدمـان زیبای راهـرو منزلتان اکثر اوقات راهروهای محل ورود فضایی باریک می‌باشند . با به کار گیری از رنگ های روشنو سرد می توانيد این دور و بر را بازتر وسيع تر از آنچه که است نمایان کنيد . به کارگیری از رنگ ھای آبی رنگروشن ; سفيد و سبز بسيار روشن موجب القای فضای وسيع به شما می شود . در صورتی‌که منزل شما راهروی وسيعی دارااست ; می توانيد از کنسول و بوفه های جاکفشی و جالباسی استعمال کنيد تا وسایل مهمانها  در کمد دیواری قرار گيرد واز به نیز ریختگی […]