تغييری دومنظوره در فصل های سرد پاییز و زمستان
تغييری دومنظوره در فصل های سرد پاییز و زمستان

تغييری دومنظوره در فصل های سرد پاییز و زمستان ھرچه ھوا سردتر می شود ; نياز به بیش تر كردن اسباب گرمازای كمكی در منزل بيشتر می شود ; در ھمين راستا چه بسا  آن دسته از وسایلی  كه به دليل دودهای حاصل  از لوازم گرم كننده  یا تعدادی از رادیاتورھا خاموش هستند را روشن کنید; روشن كردن و یا امکان دارد بخاری و شومينه به عنوان لوازم گرمازای جانبی […]

٨ نکته در رابطه دکوراسيون سنتی 

٨ نکته در رابطه دکوراسيون سنتی ١) ھنگامی که سخن از دکورھای سنتی به ميان می‌آید ; فضای نامرتب و قھوه منزل ای مملو‌از دیوارکوب ھای سابق ; گليم ھا و لامپ نفتی       ; مھرھای فيروزه ای و ھزار خرد و ریز سنتی به ذھن ما میاید اما آیا این فضای درھم از چيدمان سنتی اهل ایران الھام گرفته است یا این که از بازار شام تقليد کرده ایم؟ ٢) چيدمان سنتی قاجار که زمان نزدیکتری به ما داراست ; اکثر اوقات از روکش قرمز رنگ تيره «کی» به کار گیری می نماید . صندلی ھای چوبی […]

پنج قرن طلایی قرون وسطی در دکوراسيون ساختمان
پنج قرن طلایی قرون وسطی در دکوراسيون ساختمان

اشرافيت فرانسه در طول قرون وسطی، ھنر دکوراسيون و مبلمان را به نقطه اوج شکوفایی رساند و در طی پانصد سال شاھکارھای جاودانه ای به جھان عرضه کرد. این مقاله برای اشخاصی است که به سبک ھای دکوراسيون و مبلمان در ادوار متعدد علاقه مند ھستند و می خواھند به صورت مختصر و مفيد با شالوده و کليات ھر یک از شيوه […]

بزرگ جلوه دادن منزل های کوچک
بزرگ جلوه دادن منزل های کوچک 

بزرگ جلوه دادن منزل های کوچک   ▪ در‌حالتی که فضایی کوچک دارید که می خواھيد آن را بزرگتر نمایان کنيد و یا این که این گوشه و کنار کاربرد بيشتری داشته باشد , در اولين گام بھتر است وسایل تزیينی غير قابل به کار گیری و غيرکاربردی را گردآوری کرده و آنھا را به دور بيندازید و یا این که در‌حالتی که یاد ای را برایتان تذکر می نماید , آن را در جایی نظیر انبار نگھداری کنيد. ▪ از رنگ ھای براق و روشن با ته رنگ ھای سفيد که سبب ساز بزرگ تر نمایان شدن محیط میگردند استعمال کنيد ; […]

ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال
ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال

ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال   در فصول پایيز و زمستان; به دلیل سرمای ھوا; در خانه ها از وسایل گرمایشیاستفاده می شود و از آنگونه این مبلمان تأثير گذار در دکوراسيون خانه;شومينه است; شومينه درخانه ھا جدای از گرمادھی; مکانی ھم برای دورھم نشستن خانواده ھاست; در این […]

استدلال مھم در پیاده سازی طراحی داخلی خانه 
استدلال مھم در پیاده سازی طراحی داخلی خانه 

استدلال مھم در پیاده سازی طراحی داخلی خانه شيوه ی معاش (زندگی) لغتی است که در حین حاضر دوچندان با آن مواجه می شویم و آن را می شنویم ; یا این که به قولی ; واژه ای است که زمزمه ی این دھه ھای اخير است ; درپی ورود دوری ناپذیر جمع  انبوھی از رسانه ھای دیداری و شنيداری در طول زمان ; مثل خبر نامه  ; خبرنامه ; تلویزیون ; رادیو ; وب و …که ھمگی مملو از تصاویر و جاذبه ھای مضاعف در زمينه ی معرفی و تبليغ وسایل و مبلمان  خانه   ھستند. به نتیجه میرسید که دیگر […]