چـيـدمـان زیبای راهـرو منزلتان
چـيـدمـان زیبای راهـرو منزلتان

چـيـدمـان زیبای راهـرو منزلتان اکثر اوقات راهروهای محل ورود فضایی باریک می‌باشند . با به کار گیری از رنگ های روشنو سرد می توانيد این دور و بر را بازتر وسيع تر از آنچه که است نمایان کنيد . به کارگیری از رنگ ھای آبی رنگروشن ; سفيد و سبز بسيار روشن موجب القای فضای وسيع به شما می شود . در صورتی‌که منزل شما راهروی وسيعی دارااست ; می توانيد از کنسول و بوفه های جاکفشی و جالباسی استعمال کنيد تا وسایل مهمانها  در کمد دیواری قرار گيرد واز به نیز ریختگی […]

اتاق خواب های زیبا به روش  نواحی گرمسيری 
اتاق خواب های زیبا به روش  نواحی گرمسيری 

اتاق خواب های زیبا به روش  نواحی گرمسيری خيلی از اشخاص در موقع حزن و غم به اتاق خواب خویش پناه می‌برند ; ارامش و امنيت این اتاق ان را برای چنين مواردی مطلوب   می نماید. البته اگراتاق خواب شما وضعیت ارامش بخش و ساکتی را نداشته باشد پشت; سر گذاشتن این حس و پناه بردن به ان بی اثر خواهد بود ; اتاق خواب گرمسيری اتاقيست که ارامش را چه در شب و هنگام استراحت و چه درمواقع اندوه یا […]

پيشنهاداتی داغ درخصوص دکوراسيون منزل های شما
پيشنهاداتی داغ درخصوص دکوراسيون منزل های شما

پيشنهاداتی داغ درخصوص دکوراسيون منزل های شما یک در شرایطی‌که در بين اثاثیه دکوراسيون منزلتانشی سابق و ارزشمندیوجود دارااست ; به هنگام چيدمان اسباب و اثاث به صورتی فعالیت  کنيد که شی و یا این که اشياء متبوع ; راءس اعتنا قرار گيرند . درضمن می توانيد با نورپردازی این جلوه و مرکزیت را زیاد کنيد . دو برای کفپوش سراميک فضایی کوچک ; از سراميک ھایی با بعد ها بزرگ به کارگیری نکنيد . ھمان طور که کاربرد سراميک ھای کوچک برای فضاهای بزرگ جایز و مطلوب نيست . در واقع وسعت اطراف با بعد ها سراميک مورد نياز ارتباط مستقيم داراست . سه از قرار […]

تزئينات پنجره های زیبای برای منزل شما 
تزئينات پنجره های زیبای برای منزل شما 

تزئينات پنجره زیبا برای منزل شما موادسازنده بسياری را برای تزئين و آرایش کردن پرده ; پرده كركره و پانل می توان یافت كه ھمگی بر جلوه پنجره می‌افزایند . در شرایطی‌که پنجره منزل شما دارنده کناره و تاقچه باشد ; می توانيد از آن منفعت ھای بسياری بگيرید . چنانكه می توان بعضا وسایل با گل هایی را روی آن قرار بخشید . خویش اینگونه وسایل در شمار ارائه ھا و تزئينات پنجره می‌باشند و در تابیدن نوروروشنایی خورشيد جلوه ای براق به نمای  پنجره میبخشد . ١)به کار گیری از گل : در شرایطی که به جای […]

اصل نورپردازی در منزل ها
اصل نورپردازی در منزل ها

اصل نورپردازی در منزل ها یک کدام از عنصرها مھم در منزل آرایی ; شیوه نورپردازی است ; نورپردازی در یک اتاق نه تنھا در ساخت وقار بلکه در کوچک یا این که بزرگ آشکار کردن فضای منزل نيز تاثير میگذارد. ھرچه فضای یک اتاق کم نور و روشنایی باشد کوچکتر و ھرچه پرنور و روشن باشد ; بزرگتر جلوه می نماید ; نورپردازی در اتاق نشيمن و پذیرایی که محل تجمع اشخاص خانواده در بيشتر ساعت ها شبانه روز است از اھميت ویژهای برخوردار‌است. از‌آن‌جا‌که بزرگترین مرجع ورود نوروفروغ منزل ; پنجره است برای به کارگیری از نوروروشنایی طبيعی نصب پرده ھای تور و حریر […]

تغييری دومنظوره در فصل های سرد پاییز و زمستان
تغييری دومنظوره در فصل های سرد پاییز و زمستان

تغييری دومنظوره در فصل های سرد پاییز و زمستان ھرچه ھوا سردتر می شود ; نياز به بیش تر كردن اسباب گرمازای كمكی در منزل بيشتر می شود ; در ھمين راستا چه بسا  آن دسته از وسایلی  كه به دليل دودهای حاصل  از لوازم گرم كننده  یا تعدادی از رادیاتورھا خاموش هستند را روشن کنید; روشن كردن و یا امکان دارد بخاری و شومينه به عنوان لوازم گرمازای جانبی […]

اشپزخانه رنگین
اشپزخانه رنگین

اشپزخانه رنگین امروزه آشپزخانه یكی از مطرح ترین فضاھای منزل به حساب آورده می شود ; چه بسا از اتاق پذیرایی نيز نامرتب ترین است ; اکثر وقت ها گردھمایی ھای خانه در آشپزخانه انجام می توان به ھمين دليل چيدمان آن از اھميت ویژه ای برخوردار‌است. بدین ترتیب ; با اطمينان خاطر می توانيد از رنگ ھای روشن و براق كه حس انرژی را با خویش به ھمراه می‌آورند به کارگیری كنيد ; در صورتی‌که علاقه مند نيستيد كه از تعدادی رنگ بر روی ھر یك از دیوارھا بھره ببرید ; تنھا یك رنگ را به كار […]

بزرگ جلوه دادن منزل های کوچک
بزرگ جلوه دادن منزل های کوچک 

بزرگ جلوه دادن منزل های کوچک   ▪ در‌حالتی که فضایی کوچک دارید که می خواھيد آن را بزرگتر نمایان کنيد و یا این که این گوشه و کنار کاربرد بيشتری داشته باشد , در اولين گام بھتر است وسایل تزیينی غير قابل به کار گیری و غيرکاربردی را گردآوری کرده و آنھا را به دور بيندازید و یا این که در‌حالتی که یاد ای را برایتان تذکر می نماید , آن را در جایی نظیر انبار نگھداری کنيد. ▪ از رنگ ھای براق و روشن با ته رنگ ھای سفيد که سبب ساز بزرگ تر نمایان شدن محیط میگردند استعمال کنيد ; […]

ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال
ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال

ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال   در فصول پایيز و زمستان; به دلیل سرمای ھوا; در خانه ها از وسایل گرمایشیاستفاده می شود و از آنگونه این مبلمان تأثير گذار در دکوراسيون خانه;شومينه است; شومينه درخانه ھا جدای از گرمادھی; مکانی ھم برای دورھم نشستن خانواده ھاست; در این […]

چهار فوت کوزه گری برای نورپردازی منزل 
چهار فوت کوزه گری برای نورپردازی منزل 

چهار فوت کوزه گری برای نورپردازی منزل فوت یک در صورتیکه منزل ای دارید که به سبک سنتی و کلاسيک است ; بھتر است از لوستر به کارگیری کنيد ; در‌صورتی‌که فضای پذیرایی و اتاق نشيمن کوچک است ; بھتر است که از لوسترھای کوچک به کار گیری کنيد و بالعکس در فضاھای بزرگ از لوسترھای بزرگ ; به صورت  معمول  ; لوسترھایی که برای سبک ھای کلاسيک و سنتی پباده سازی میگردند ; از برنج یا این که برنز درست شده گردیده اند ; می توانيد از اشکال   لوسترھای […]