همه آنچه در مورد خرپا (Trusses) و کاربرد آن باید بدانید

تعریف خرپا (Trusses)  خرپا (Trusses) در اصل یک سیستم مثلثی از (معمولاً) عناصر ساختاری مستقیم به هم پیوسته است. عناصر جداگانه در گره ها به هم متصل می شوند. اتصالات غالباً فرض می شوند که به صورت اسمی پین شده اند. نیروهای خارجی اعمال شده به سیستم و واکنشهای موجود در تکیه گاهها در گرهها […]