نمای آجری
روش اجرای قوس ها در

تعريف قوس :  قوس عبارتست از قسمتي از يك يا چند كمان كه كنار همديگر قرار گرفته و دهانه را مي پوشانند و به عبارت ديگر پوششهايي كه براي نعل درگاهها طاق نماها ـ گنبدهاي تك ـ پوشش بكار مي روند و بطور كلي مي توان گفت كه تمامي پوششهاي ساختمانهاي باستاني و سنتي در […]

خصوصیات خشت عالی
خصوصیات خشت عالی 

خصوصیات خشت عالی آجر عالی دارنده خصوصیت های پایین می‌باشد : 1 . صداي زنگ مي دهد واین نشانۀ توپري و مقاومت و پایداري مطلوب برعلیه کولاک است ; 2 . حرارت را کم کم از خویش عبور مي دهد ; 3 . دشوار است و کم سائیده مي شود ; 4 . جذب آب آن در بین 8 تا 18 درصد وزن آن مي باشد .   معایب خشت اغلـب همـراه خـاک رس مقـداری سـنگ آهک موجودست که مقـدار کم آن به صـورت پودر دارنده اشـکال نیسـت و رنـگ آجـر را سـفید نیـز می کنـد […]