نکاتی پیرامون طرح نظام برق منزل هاي مسکونی
نکاتی پیرامون طرح نظام برق منزل هاي مسکونی

نکاتی پیرامون طرح نظام برق منزل هاي مسکونی سیستم برق منزل هاي مسکونی می بایست به صورتی طرح و اجرا شود; کـه از ایمنـی کامـل برخـوردار باشـد و حداکثر استعمال و راحتی را براي ساکنان منزل تامین کند. در منزل بایستی نور و روشنایی کافی چه بـه صـورت چـراغ هاي ثابت یا این که قابل تغییر‌و تحول مکان در اختیار باشد وساکنان بایستی به سـهولت و سادگی بتواننـد; چـراغ هـا را روشـن یـا خاموش نمایند سوای این‌که ضروری شود در ظلمت به زحمت دنبال کلید ها بگردند ویـا مجبـور […]

کلید،پریز،سیم کشی نکاتی قابل اهمیت
کلید،پریز،سیم کشی نکاتی قابل اهمیت

کلید،پریز،سیم کشی نکاتی قابل اهمیت سیم کشی: 1 – همه سیم کشی هاي داخلی ساختمان ها از جمله روکار و توکار بایستی در درون لوله هاي منحصربه‌فرد سـیم کشی یا اینکه  مجاري منحصر این فعالیت     صورت بپذیرد وبراي اجراي انشعابات خم ها زانوها سه یا این که چهـار راهـه هـا وغیره لازم است در ضمن باید از وسایل ومتعلقات استاندارد ومخصوص هر لوله استفاده شود 2 – باکس هاي  کلید وپریز بایستی با گونه لوله کشی وکلید وپریز هاي مورد به کارگیری هم خوانی […]

 نکاتی مهم برای اجراي تاسیسات برقی و کابل 
نکاتی مهم برای اجراي تاسیسات برقی و کابل 

نکاتی مهم برای اجراي تاسیسات برقی و کابل   1 – براي نصب تاسیسات الکتریکی می بایست اوستا کاران عمل آزموده (با تجربه) را به کـار گرفـت و از لـوازم وتجهیـزات مطلوب به کار گیری کرد;دقیقا همین امر مورد توجه ما در اوستاکارا است پس میتوانید جهت ثبت سفارش اوستاکار کلیک کنید. 2 – در خلال عملیات نصب نباید در مشخصه هاي امکانات الکتریکی خللی […]

تاسیسات الکتریکی در ساختمان
تاسیسات الکتریکی در ساختمان

تاسیسات الکتریکی در ساختمان تعریف تاسیسات الکتریکی : تعریفی است که از امکانات الکتریکی تنگاتنگی براي انجام انگیزه یا این که هدف ها معـین که داراي مشخصصه هاي هماهنگ ومرتبط باشند در زمینه برق استفاده میکنند. مدار ( مدار الکتریکی در تاسیسات ) : گروه اي از امکانات الکتریکی در یک تاسیسات است که از منبـع واحدي تغذیه نموده وبه امداد وسایل حفاظتی واحدي در قبال طولانی تر جریان ها حفاظت شده باشد گویند. بدنه هادي : بدنه هاي هادي ( فلزي ) و اجزاي […]