شماره معکوس برای نظام مهندسی ساختمان تهر ان (فرصت اخر)

شماره معکوس برای نظام مهندسی ساختمان تهر ان (فرصت اخر) با اینکه 2 ماه از انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران گذشته است به دلیل سهم‌خواهی برخی کارکنان هنوز هیئت رئیسه مشخص نشده است. در این رابطه جلسه های زیادی برگزار شده که به دلیل “آبستراکسیون” بدون هیچ پایانو نتیجه ای مانده. به گزارش […]

بانکی انگلیسی در کشور امارات ساخته شد که ارزش 250 میلیون دلاری دارد

بانکی انگلیسی در کشور امارات ساخته شد که ارزش 250 میلیون دلاری دارد بانک hsbc اغاز بکار رسمی دفتر مرکزی خود در کشور امارات عربی; با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون دلاری در بخش مرکزی شهر دوبی ساخته شده است; را به همگان معرفی کرد. قصر زیبای hsbc که محیط کاری آن ۲۱۹۲۵ متر مربع است; یکی از […]

جای پلاسکو باید ساختمان فاخری رو در اینده دید
جای پلاسکو باید ساختمان فاخری رو در اینده دید

جای پلاسکو باید ساختمان فاخری رو در اینده دید به گزارش خبر نگار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی خبرگزاری فارس ;محمد سعیدی‌کیا ا‌مروز د‌ر مراسم تجلیل از منتخبان مسابقه پباده سازی پلاسکو جدید ;اظهار داشت :    اتفاق تلخ پلاسکو که درروز پنج‌شنبه چهره روی داد و اینجانب آن زمان د‌ر ایرانشهر بودم ;ا‌ما به عبارتی ان روز کمیته مرتبط با اتفاق د‌ر بنیاد تشکیل شد . وی‌ خاطر نشان کرد :   شنبه بعداز اتفاق ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طی ارتباط تلفنی با وزیر میهن اعلام کردند که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر سر صحنه رخداد برویم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ;اینجانب آنجا گفتم که پلاسکو ر‌ا ظر‌ف دو […]

حضور شهر دار تاکستان در نمایشگاه بین المللی , شهرسازی و بازآفرینی شهری 

حضور شهر دار تاکستان در نمایشگاه بین المللی ;شهرسازی و بازآفرینی شهری مشهور کردن محله راه  اک و آرامگاه ( کهن سال) شهر به جهت زنده کردن نام‌و‌ نشان تاریخی تاکستان است . حسین بهزادپور ;شهر دار تاکستان ;درباره پروژه های ارایه شده از شهر تاکستان در نمایشگاه بین المللی ;شهرسازی و بازآفرینی شهری اعلام‌کرد : آرامگاه تاریخی مسن و قدیمی تاکستان در بین محله راه اک ; بستری مطلوب برای تولید فضای شهری سرزنده و پویا است . همچنین بهزادپور گفت : این پروژه ضمن بازآفرینی و مرمت بافت های ناکارآمد ;فرصتی […]