در حال بارگذاری
تغييری دومنظوره در فصل های سرد پاییز و زمستان
تغييری دومنظوره در فصل های سرد پاییز و زمستان

تغييری دومنظوره در فصل های سرد پاییز و زمستان ھرچه ھوا سردتر می شود ; نياز به بیش تر كردن اسباب گرمازای كمكی در منزل بيشتر می شود ; در ھمين راستا چه بسا  آن دسته از وسایلی  كه به دليل دودهای حاصل  از لوازم گرم كننده  یا تعدادی از رادیاتورھا خاموش هستند را روشن کنید; روشن كردن و یا امکان دارد بخاری و شومينه به عنوان لوازم گرمازای جانبی […]

٨ نکته در رابطه دکوراسيون سنتی 

٨ نکته در رابطه دکوراسيون سنتی ١) ھنگامی که سخن از دکورھای سنتی به ميان می‌آید ; فضای نامرتب و قھوه منزل ای مملو‌از دیوارکوب ھای سابق ; گليم ھا و لامپ نفتی       ; مھرھای فيروزه ای و ھزار خرد و ریز سنتی به ذھن ما میاید اما آیا این فضای درھم از چيدمان سنتی اهل ایران الھام گرفته است یا این که از بازار شام تقليد کرده ایم؟ ٢) چيدمان سنتی قاجار که زمان نزدیکتری به ما داراست ; اکثر اوقات از روکش قرمز رنگ تيره «کی» به کار گیری می نماید . صندلی ھای چوبی […]

پنج قرن طلایی قرون وسطی در دکوراسيون ساختمان
پنج قرن طلایی قرون وسطی در دکوراسيون ساختمان

اشرافيت فرانسه در طول قرون وسطی، ھنر دکوراسيون و مبلمان را به نقطه اوج شکوفایی رساند و در طی پانصد سال شاھکارھای جاودانه ای به جھان عرضه کرد. این مقاله برای اشخاصی است که به سبک ھای دکوراسيون و مبلمان در ادوار متعدد علاقه مند ھستند و می خواھند به صورت مختصر و مفيد با شالوده و کليات ھر یک از شيوه […]

اشپزخانه رنگین
اشپزخانه رنگین

اشپزخانه رنگین امروزه آشپزخانه یكی از مطرح ترین فضاھای منزل به حساب آورده می شود ; چه بسا از اتاق پذیرایی نيز نامرتب ترین است ; اکثر وقت ها گردھمایی ھای خانه در آشپزخانه انجام می توان به ھمين دليل چيدمان آن از اھميت ویژه ای برخوردار‌است. بدین ترتیب ; با اطمينان خاطر می توانيد از رنگ ھای روشن و براق كه حس انرژی را با خویش به ھمراه می‌آورند به کارگیری كنيد ; در صورتی‌که علاقه مند نيستيد كه از تعدادی رنگ بر روی ھر یك از دیوارھا بھره ببرید ; تنھا یك رنگ را به كار […]

بزرگ جلوه دادن منزل های کوچک
بزرگ جلوه دادن منزل های کوچک 

بزرگ جلوه دادن منزل های کوچک   ▪ در‌حالتی که فضایی کوچک دارید که می خواھيد آن را بزرگتر نمایان کنيد و یا این که این گوشه و کنار کاربرد بيشتری داشته باشد , در اولين گام بھتر است وسایل تزیينی غير قابل به کار گیری و غيرکاربردی را گردآوری کرده و آنھا را به دور بيندازید و یا این که در‌حالتی که یاد ای را برایتان تذکر می نماید , آن را در جایی نظیر انبار نگھداری کنيد. ▪ از رنگ ھای براق و روشن با ته رنگ ھای سفيد که سبب ساز بزرگ تر نمایان شدن محیط میگردند استعمال کنيد ; […]

ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال
ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال

ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال   در فصول پایيز و زمستان; به دلیل سرمای ھوا; در خانه ها از وسایل گرمایشیاستفاده می شود و از آنگونه این مبلمان تأثير گذار در دکوراسيون خانه;شومينه است; شومينه درخانه ھا جدای از گرمادھی; مکانی ھم برای دورھم نشستن خانواده ھاست; در این […]

چهار فوت کوزه گری برای نورپردازی منزل 
چهار فوت کوزه گری برای نورپردازی منزل 

چهار فوت کوزه گری برای نورپردازی منزل فوت یک در صورتیکه منزل ای دارید که به سبک سنتی و کلاسيک است ; بھتر است از لوستر به کارگیری کنيد ; در‌صورتی‌که فضای پذیرایی و اتاق نشيمن کوچک است ; بھتر است که از لوسترھای کوچک به کار گیری کنيد و بالعکس در فضاھای بزرگ از لوسترھای بزرگ ; به صورت  معمول  ; لوسترھایی که برای سبک ھای کلاسيک و سنتی پباده سازی میگردند ; از برنج یا این که برنز درست شده گردیده اند ; می توانيد از اشکال   لوسترھای […]

استدلال مھم در پیاده سازی طراحی داخلی خانه 
استدلال مھم در پیاده سازی طراحی داخلی خانه 

استدلال مھم در پیاده سازی طراحی داخلی خانه شيوه ی معاش (زندگی) لغتی است که در حین حاضر دوچندان با آن مواجه می شویم و آن را می شنویم ; یا این که به قولی ; واژه ای است که زمزمه ی این دھه ھای اخير است ; درپی ورود دوری ناپذیر جمع  انبوھی از رسانه ھای دیداری و شنيداری در طول زمان ; مثل خبر نامه  ; خبرنامه ; تلویزیون ; رادیو ; وب و …که ھمگی مملو از تصاویر و جاذبه ھای مضاعف در زمينه ی معرفی و تبليغ وسایل و مبلمان  خانه   ھستند. به نتیجه میرسید که دیگر […]

نکاتی برای داشتن یک حمام فوق العاده
نکاتی برای داشتن یک حمام فوق العاده

نکاتی برای داشتن یک حمام فوق العاده بيش از ٨٠ درصد رویدادها خطرناک در منزل رخداد می افتد که بخش عظيمی از آن نيز مرتبط با رعایت نکردن نکات ایمنی درخزینه (حمام)  است ; آب و وسایل برقی در کنار ھم خطر آفرین اند ; از سمت دیگر , وجود کف پوش نا مناسب تا حد متعددی  احتمال   لیزخوردن در   خزینه را ارتقا می دھد ; امروزه گرمابه (حمام) در منزل ھای شھری به مکانی برای رفع خستگی و پاکيزه کردن جسم تبدیل شده‌است ; فرقی نمیکند که گرمابه شما کوچک […]

نظام فشرده (Intensive) در صنعت بام سبز
نظام فشرده (Intensive) در صنعت بام سبز

نظام فشرده (Intensive) در صنعت بام سبز اگر مقاله قبلی ما را درباره صنعت بام سبز شماره 1 مطالعه نکردید کلیک کنید. شماره2 (فشرده) اينگونه سيستم را بنام ( باغ ها پشت بامي ( garden rooftop ) و پُر ضخامت ( profile – high ) مي شناسند . آن ها حاوي گياهان متنوعي  میباشند و نظير پارك ها طراحي مي گردند . برخي باغ ها پشت بامي در صورت تقويت مطلوب و آرماتوربندي مي توانند حتي درختان  بزرگ و […]