در حال بارگذاری
 نکاتی مهم برای اجراي تاسیسات برقی و کابل 

نکاتی مهم برای اجراي تاسیسات برقی و کابل

  1 – براي نصب تاسیسات الکتریکی می بایست اوستا کاران عمل آزموده (با تجربه) را به کـار گرفـت و از لـوازم وتجهیـزات مطلوب به کار گیری کرد;دقیقا همین امر مورد توجه ما در اوستاکارا است پس میتوانید جهت ثبت سفارش اوستاکار کلیک کنید. 2 – در خلال عملیات نصب نباید در مشخصه هاي امکانات الکتریکی خللی وارد آید . 3 – هادي حفاظتی وخنثی می بایست با استفاده از رنگ آمیزي یا این که به نحوي دیگر در محل ترمینال ها قابل تشخیص باشند ; این هادي ها بایستی در تمام ارتفاع کابل ها وبند هاي قابل انعطـاف بـا اسـتفاده از رنـگ آمیـزي قابـل تشخیص باشند.   4 – اتصالات میان هادي ها و امکانات الکتریکی می بایست به نحوي صورت بپذیرد کـه استمرار (ادامه) و ایمنـی آن ها تضمین شده باشد. 5 – همه امکانات الکترکی می بایست به نحوي نصب شوند که به سیستم خنـک کننـده آنان خللی وارد نیاید. 6 – همه گونه های امکانات الکتریکی که احتمال دارد دماي زیاد یا قوس الکتریکی ایجادکنند بایـد بـه نحـوي حفاظت شوند که خطر تولید حریق ان در هر نوع وسایله قابل اشتعال رفع شده باشد .  

قانون ها و استاندارد هاي اجراي تاسیسات :

1 – نصب کابل ها بر روي دیوار یا  سقف می بایست با به کار گیری از بست هاي منحصربه‌فرد این فعالیت که از مواد عـایق کابل ها تشکیل‌  شده گردیده اند و دو عدد پیچ دارا‌هستند صورت بپذیرد ; مسافت کابل ها از یکدیگر می بایست دست‌کم دو برابـر قطـر کابـلباشد ; مسافت کابل از دیوار می بایست  دست‌کم 2سانتی متر باشد. 2 – کابل هاي دفن شده در خاك بایستی از شکل های مجاز براي این عمل باشند و عمـق دفـن کابـل هـاي فـشار ضعیف 7 . 0 تا 3 . 0 متر و براي کابل هاي متوسط فشار 3 . 0 متر بیشتر از کابل هاي فشار ضعیف باشد. 3 – جابجا کردن  یا  نصب کابل درهواي آزاد نباید در دماي کمتـر از 3+درجـه سـانتیگراد صورت بپذیرد .   نکاتی مهم برای اجراي تاسیسات برقی و کابل   

نشانه ها ومشخصه هاي گونه های کابل ها :

  در استاندارد بین الملی آلمانی که در ایران رایج شده است ساختمان کابل ها با حروف الفبا مشخص مـی شـود ; در این روش حرف اول جنس هادي را مشخص می کند ; N علامت مس و NA علامت آلومینیـوم اسـت ;حرف دوم عایق سیم ها را معلوم می کند; Yعلامت پلاستیک وG علامت لاستیک است و در صورتی که حرفی وجود نداشته قسمت بعد تعیین کننـده نـوع غـلاف اسـت. Y غلاف پلاستیکی ،K غلاف سربی، KL غلاف آلومینیومی است ;قسمت بعد تعیین کننده نوع زره اسـت. ;Bمشخص کننده سیم هاي فولادي وGB معین کننده سیم فولاد گالوانیزه است ; بالاخره در قسمت آخـر جنس روپوش خارجی را تعیین می کند و در آن A مشخص کننده الیاف گیاه میباشد.

در زیر علامت های چنـدکابل ولتاژ پایین که در برق رسانی مورد استفاده  قرار می گیرد آمده است ;

NYY کابل با هادي مس NAYY کابل با هادي آلومینیوم ، عایق و پوشش پلاستیک NGG کابل با هادي مس،عایق و پوشش لاستیک NAGG کابل با هادي آلومینیوم،عایق و پوشش لاستیک NYKB کابل با هادي مس،عایق پلاستیک، پوشش سرب وزره فولادي NYYGB کابل با هادي مس،عایق و پوشش پلاستیک وزره فولاد گالوانیزه NKBA کابل با هادي مس ، کاغذ ،غلاف سرب ،زره فولاد پوشش رویی خارجی الیاف بناتی (گیاهی)

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *