در حال بارگذاری
ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال

ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود در یلدای امسال

  در فصول پایيز و زمستان; به دلیل سرمای ھوا; در خانه ها از وسایل گرمایشیاستفاده می شود و از آنگونه این مبلمان تأثير گذار در دکوراسيون خانه;شومينه است; شومينه درخانه ھا جدای از گرمادھی; مکانی ھم برای دورھم نشستن خانواده ھاست; در این ستون ; مواردی برای قشنگ وجذاب ترنمودن شومينه شما ارائه می کنيم. این ایده ھا می تواند الھام دسته شما برای افرییدن دکوراسيون شومينه باسليقه شخصی تان باشد; برای قشنگ تر ساختن شومينه بھتر است ایدهھایی برای تاقچه آن بدھيم; زیرا تغيير در کليت آن مستلزم صرف ھزینه سنگین دانست. برای تزیين تاقچه شومينه; می توان از تکه ها و عناصر متفاوتی که درمنزل پیدا می شود کاربرد کرد که در گوناگون ساختن دکوراسيون منزل بسيار تأثير گذار است; اگر شما عشقه خاصی به شاخه و برگ درختان دارید; می توانيد از آنھا برای دکوراسيون کاربرد کنيد و ھمين طور با پیمان دادن شمع وعناصر تزئينی دیگر در به ی شاخه و برگ ھا آن را تزیين و زیبا کنيد.  

ادامه

  ھمين طور می توانيد شمع ھا را از شکل ھا و رنگ ھای گوناگون مطابق بارنگ سایر اجزای دکوراسيون کاربرد کنيد و از نشستن در کنار شومينه منزل در فصل سرد لذت ببرید. اما چرا از اشيای گران بها موجود در منزل برای تزیين خانه کاربرد نمی کنيد؟ می توان به واسطه پیمان دادن اشيای قيمتی و کهن خانه روی تاقچه شومينه تنوعی را در دکوراسيون منزل ایجاد کرد; از اشيایی مثل کتابھای قدیمی; ظروف آنتيک و ;;; می شود کاربرد کرد; ھمين طور تابلوھای کهن را می تاب بر بارو بای شومينه نصب کرد; لغایت با اشيای بالای تاقچه ھماھنگی داشته باشد; از یک پارچه ابریشمی قرمز یا یک پارچه پشمی با رنگ وطرح عشقولانه خود برای بعد زمينه دکوراسيون اشيایی که روی تاقچه شومينه پیمان می دھيد; استفادهکنيد. ایده هایی برای جذاب کردن شومینه های خود  در یلدای امسال چين خوردن و جمع شدن پارچه مورد عقیده باعث زیبایی و جذابيت زیبای برای دکوراسيون تزئينات و در کل شومينه می شود; روی پارچه شمع ھای استوانه ای; کتابھای کهنه; ظروف قدیمی; ميوه ھای خشک و گلھا و شاخه و برگ; و …می تاب قرار داد; اما ایده سایر استفاده کردن از کدوھایی است که می طاقت درون آنھا را خالی کرد و تو آنھا مشع صریح کرد; که ایده ای جالب و ناچیز ھزینه است; اگر گوشه ها-کناره ها کدو را با خزه مصنوعی بپوشانيد; جذابيت زیادتری خواھد داشت; ھمينطور می توانيد برای زیر آن از گلدانھایی که در منزل دارید وبدون استفاده است; استفاده نمایيد; ولی مسیر ھای دیگری نيز موجود است; می توانيد از ميوه ھا و سبزیجات برای زیبا برپایی شومينه بهره‌گیری کنيد.  

ادامه

می توانيد از سيب و پرتقال و ليمو و … کاربرد کنيد; البته این ميوه ھا می توانند طبيعی یا فیک (سراميک یا چينی یا پلاستيکی یا…) باشند و می توانيد در کناره آنھا از سبزی ها و برگھای سبز استفاده کنيد; به شکلی که آمدن فصل سرد سال مشھود باشد; در انتها میتوان از ایده ھایی کاربرد ارائه کرد که ترکيبی از ایده ھای متنوع باشد; دکوراسيونی ترکيبی از کتاب ھای باستانی و اشيای باستانی وشاخه ھا و برگ ھا و… می تواند تزئينی جذاب و متفاوت برای شومينه منازل باشد. اما ایده ھای بسياری هستی دارند که می توانند در زیبا و جذاب نمودن شومينه خانه تأثير گذار باشد; که با پروا به سليقه ھر فرد محترم ازآنھا کاربرد نمود; ضمن اینکه ھمراه با بهره‌گیری حرارتی آن; از دکوراسيون آن شادابی و عشق بسیاری برد.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *