در حال بارگذاری
اشپزخانه رنگین

اشپزخانه رنگین

امروزه آشپزخانه یكی از مطرح ترین فضاھای منزل به حساب آورده می شود ; چه بسا از اتاق پذیرایی نيز نامرتب ترین است ; اکثر وقت ها گردھمایی ھای خانه در آشپزخانه انجام می توان به ھمين دليل چيدمان آن از اھميت ویژه ای برخوردار‌است. بدین ترتیب ; با اطمينان خاطر می توانيد از رنگ ھای روشن و براق كه حس انرژی را با خویش به ھمراه می‌آورند به کارگیری كنيد ; در صورتی‌که علاقه مند نيستيد كه از تعدادی رنگ بر روی ھر یك از دیوارھا بھره ببرید ; تنھا یك رنگ را به كار ببرید. با این ھمه ; به کارگیری از یک‌سری رنگ ; آنجا كه رویا رویی ھایی ميان رنگ ھا پدید آید ; میتواند چشم انداز آشپزخانهرا امروزی كند ; رنگ ھای نارنجی رنگ ; قرمز‌رنگ ; زرد رنگ و سبز احساس زنده بودن و شكوه را برای این آشپزخانه به ارمغان می‌آورند . این شم(حس) نتایج مقابله رنگ ھای دیوارھا و وسایل است ; ھرگاه شم كنيد كه نياز به روحی تازه در آشپزخانه دارید ; به سادگی می توانيد بعضی از خرده وسایل را عوض كنيد و به جای آنھا جایگزین ھایی با رنگ نو تھيه كنيد .  

ادامه

  بعضا از شما ممكن است به طرح ھای چھارخانه یا این که رویه منش بر روی دیوارھای آشپزخانه علاقه داشته باشيد ; گھگاه می توان چنين طرح ھایی را از ميان كاغذھای دیواری یافت ; البته در‌صورتی‌که طرح دلخواه خویش را نيافتيد ; نااميد نشوید ; خودتان دست به كار گردید  و الگوی موردنظر را پدید آورید. ابتدا كل دیوارھا را به رنگ سفيد یا این که كرم بسيار روشن درآورید ; اعتنا كنيد كه زیرسازی رنگ ھا به صدق صورت گيرد و مرحله دیوار صاف و یك دست باشد ; بعد از آن ; نوارھای باریكی از كاغذ تھيه كنيد و داخل آنھا را با تيغ ببرید ; این نوارھا را بر روی دیوارھا قرار دھيد و باطن شان را رنگ آميزی كنيد ; مثلا ًاگر زمينه حیاتی كرم رنگ است ; می توانيد برای نوارھا از رنگ سفيد به کارگیری كنيد. اشپزخانه رنگین  

سخن اخر

  بعد از این كه رنگ خشك شد; نوارھا را به صورتافقی قرار دھيد تا خطوط افقی را نيز بر روی دیوار پدید آورید; برای این كه خط های صاف و موازی باشند; دقت بسياری زم است; برای این منظور;می توانيد مثلا ًبرای كشيدن خط های عمودی; با و پایين دیوار را به دوری ھای ١٠ سانتی متری علامت گذاری كنيد تا بتوانيد نوارھا را دقيقاً موازیھم قرار دھيد;با رنگ ھا و روش ھا و طرح ھای مختلف رنگ آميزی; جذابيت را برای مطبخ مدرن خود به ارمغان آورید. همچنین متوانید سفارش رنگ کاری خود را به ما بسپارید برایثبت کلیک کنید;

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *