در حال بارگذاری

اشنایی با عرصه های گوناگون واحد مسکونی

بــرای کارا بودن فعالیتهای یک ســاختمان لازم اســت همه فضاهای; آن شناســایی و دسته بندی شوند و آنگاه با پیشبینی رابطه مطلوب میان آن‌ها ; بتوانند به طور یک گروه واحد فعالیت کنند ; طراحی مسکن هم از این دستور مستثنی نبوده و پیشین از اقدام به کار طراحی لازم است دسته بندی فضاها و یا این که به تعبیری دیگر عرصه بندی در آن مشخص و معلوم شود ; به تعدادی از فضاها و عملکردهای ســازگار که با هم همبستگی و ارتباط دارند و در بخش مشخصی از نقشه طرح و مکانیابی میگردند ; میدان یا همان عرصه می‌گویند. پیشین از انجام کار دسته بندی بایستی معیارهای صحیحی برای این کار معلوم شود تا قرارگیری;  فضاهای هماهنگ و سازگار در یک مدل به طور صحیح انجام گیرد و عرصه های ناسازگار هم گریزان و معدوم شــوند ; به صورت معمول این شاخص ها از بررسی و اعتنا به الگوهای فرهنگی ; اقلیمی و اعتقادی به دســت میآیند ; از آنجایی که در هر مکان از کشــورمان مردمی بــا قومیت های متفاوت و آداب مختلف معاش و کسب کار  زندگی میکنند براین اساس دارنده شــرایط اقتصادی   ; فرهنگی و اجتماعی متفاوتی ً همگی می باشند ; اما دارنده نقاط مشترکی هم هستند زیرا مساله اعتقادی و مذهبی هم می‌باشند.  

 البته عینا فضاهای منزل آن ها شبیه یکدیگر نیستند و برای پباده سازی منزل هر خانواده بایستی به الگوی زیستی آنان دقت شود ;

چه بســا تنهایی و قربت سبب; رابطه فضاهای نامأنــوس و اختلال در همت آنان شــده و موجبات نارضایتی استفاده کنندگان را مهیا مــیکند ;  تنها یکی از ملاک ها و ارزش های دســته بندی فضاهــا میزان همگانی یا این که سری بودن آنهاســت (شکل خصوصی); ممکن اســت در بعضــی فرهنگ وتمدن ها دســته بندی دیگری مثل  تقسیم فضاهای به کارگیری در شب یا این که روز انجام ً شــود. به عنوان نمونه در بخش روز فضای پذیرایی ; غذاخوری ; عبور و مرور ; حـال ; پله ها و درب محل ورود قرار گیرند و بخش شــب اتاق دستشویی و حمام و اتاقهای خواب را در بر بگیرد . اشنایی با عرصه های گوناگون واحد مسکونی  ولی با اعتنا به اهمیت محرمیت ها در بحث منزل های مسکونی در کشور عزیزمان از زمان های بسیار دور تا کنون عرصه بندی با توجه به میزان عمومی و خصوصی بودن فضاها در ترکیب با عملکردشــان مقبولیت بیشتریدربین طراحان داشته است; در این عرصه بندی برای منزل مسکونی5 عرصه در نظر گرفته میشود که عبارت اند از ; یک عرصه زندگی خانوادگی دو عرصه زندگی خصوصی سه عرصه پذیرایی و مراسم چهار عرصه خدمات و پشتیبانی پنج عرصه فضاهای باز و نیمه باز اگر کنجکاو به ادامه این مقاله هستید حتما منتظر مقاله های بعدی ما در اوستاکارا باشید;

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *