در حال بارگذاری
اشتباهات اندازه گیری در نقشه ها

اشتباهات اندازه گیری در نقشه ها

1 – خطای بزرگ یا این که غلط (Blunder / Mistake / error Gross )

خطـای بـزرگ یـا اشـتباه در اثـر بی دقتـی عامـلی یـا خرابـی دسـتگاهی صـورت می گیـرد و در نقشـه برداری هرگـز پذیرفتـه نمی شـود ; بـرای مثـال در صورتی‌که نوشتن عدد طـول 18/23 متر به صـورت 18/32 متر ثبت شـود ; اشـتباه بزرگی رخ داده اسـت و خطـای بزرگـی بـه انـدازۀ 9 متر ساخت شـده اسـت.

خطـای بـزرگ قابـل اصلاح نیسـت و بـرای دوری از وقوع اشـتباه ; بایـد میزان متکی بر کنترل انسان باشـد. به منظـور تشـخیص اشـتباه و حـذف آن در هنـگام میزان گیـری و بعـد از آن ; دو روش کلـی کنتـرل مسـتقیم وغیر مسـتقیم استفاده می شـود که در دنبال شـرح داده شـده اسـت : الف) باید بدون واسطه مقدار گیری ها تکـرار شـود ; ایـن تکـرار می‌تواند کمک بسیاری کند. ب) در اختیار گرفتن غیرمستقیم مقدار گیری هادر ایـن روش ; بـرای میزان گیـری ; از دو شیوه مختلـف اسـتفاده می شـود و نتایـج آن هـا را بایکدیگـرمقایسـه می کننـد ; در صورتـی کـه مقادیـر به دسـت آمـده دارنده اختلاف فاحشـی باشـند ; میزان اشـتباه به‌این وسـیله مشـخص می شود.

اشتباهات اندازه گیری در نقشه ها

2 – خطای تدریجی ( error Systematic )ً

در اثـر به هـم خـوردن تنظیـم دسـتگاه ها خطـای تدریجـی سیسـتماتیک یـا جمـع شـونده معمـولا مقدار گیـری و ظریف نبـودن آن هـا و همچنیـن لحـاظ نکـردن اثـرات محیطـی در مقدار گیـری خطاهای بسیار رایجی را به وجـود می‌آید ; بـرای مثـال اگـر طـول واقعـی خط کشـی 20 سـانتی متری ; 20 سـانتی متر و 1 میلی متـر باشـد ; بـه ازای هـر اندازه گیری 20 سـانتی متر بـه میـزان 1 میلی متـر خطـای تدریجی سیسـتماتیک  وجـود خواهد داشـت که می بایست آن را از عـدد خواندن شـده کم کـرد تـا طـول واقعـی به دسـت آیـد; ِ از آن جاکـه خطـای تدریجـی در شـرایط اندازه گیـری یکسـان همـواره مقـدار ی مثبـت یـا منفی ثابتـی دارد، قابـل تصحیـح اسـت و می تـوان بـه کمـک روابـط  ریاضی یـا فیزیکـی، تاثیر آن را بـر اندازه گیری هامحاسـبه و حل کرد.

3 -خطای اتفاقی (error Random )

خطایـی اسـت کـه بعد از حـذف اشـتباه و خطـای تدریجـی بـاز هـم در اندازه گیریهـا موجود هستند; اینِ خطـا برخـالف خطـای تدریجـی دارای جهت مشـخصی نیسـت و از نظم خاصی پیـروی نمی کنـد بنابراین درعمـل ممکـن اسـت مجمـوع چنـد خطـای ناگهانی برابـر صفـر گـردد و یا مقـدار کثیری شـود; این خطـا را باروابـط ریاضـی نمی تـوان حـذف کـرد و شیوه مشـخصی بـرای تعییـن مقـدار مطلق و حـذف این خطـا وجودنـدارد; زیـرا مقـدار و جهـت آن بـه شکل اتفاقی تغییـر می کند و بـه طـور ناشـناخته در اندازه گیری ها داخل می شـود.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *